میز خدمت

میز خدمت معاونت فرهنگی و امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان