مدارک جهت صدور کارت استخر و بیمه ورزشی

مدارك لازم جهت صدور كارت استخر و بیمه ورزشی علوم پزشکی زاهدان

مدارک لازم جهت صدور و تمدید کارت استخر و سالن های ورزشی:


-اصل فیش واریزی به حساب 2178522625007 سیبا بانک ملی به نام در آمدهای آموزشی دانشگاه

-کپی حکم کارگزینی جهت کارکنان،اصل کارت دانشجویی جهت دانشجویان

-اصل کارت ملی و شناسنامه ،کپی صفحه اول و دوم شناسنامه کارمند ،همسر وفرزندان

-یک قطعه عکس

-اصل دفترچه بیمه درمانی(کارکنان-فرزندان)ضمنا جهت تمدید مجدد کارت استخر اصل دفترچه بیمه درمانی الزامی میباشد.


تعرفه استفاده از مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد:


1-استفاده دانشجویان محترم به ازای هر جلسه مبلغ 10.000 ریال:مجموع 12 جلسه 120.000 ریال

2-استفاده کارکنان محترم ، همسر وفرزندان تحت تکلف به ازای هر جلسه مبلغ 30.000 ریال مجموع 12 جلسه 360.000 ریال

3-استفاده پزشکان و اعضاء محترم هیئت علمی ، همسر وفرزندان به ازای هر جلسه مبلغ 75.000 ریال مجموع 12 جلسه 900.000 ریال

4-استفاده همراه بصورت مهمان به ازای هر جلسه 150.000 ریال

5-استفاده پزشکان آزاد و خارج از دانشگاه به ازای هر جلسه مبلغ 150.000 ریال

6-استفاده افراد به صورت آزاد هر جلسه مبلغ 200.000 ریال

7- آموزش شنای خصوصی مبلغ 3.000.000ریال

8-استفاده از مجموعه سالن بدنسازی طبقه دوم استخر (به استثنایی دانشجویان)به ازای هر جلسه یک ساعته مبلغ 15.000 ریال مجموع 12جلسه 180.000 ریال

9-تعرفه استفاده از سالن های ورزشی جهت کارکنان،هئیت علمی75.000 ریال و جهت استفاده دانشجویان 20.000 ریال می باشد.

شماره حساب جهت تهیه کارت استخر 2178522625007 بنام درآمدهای آموزشی دانشگاه( بانک ملي)


مدارک لازم جهت صدور کارت بیمه ورزشي:


-ورود به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی ( www.ifsm.ir) و پر کردن فرم اطلاعات و ارائه پرینت آن به مدیریت تربیت بدنی

همراه داشتن کارت بیمه ورزشی جهت استفاده از استخر و سالن های ورزشی الزامی می باشد.