برنامه تمرینات


ایام هفته

17:15-18:30

19:45-18:30

21-19:45

22:30-21

شنبه

-

* اداره ساختمان

* شهید طالبی

* بیمارستان علی اصغر(ع)

* دندانپزشکی

* فوتسال دانشجویان خوابگاه فجر (برادران)

یکشنبه

* منتخب

* بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)

* بيمارستان بوعلی

* معاونت توسعه

* روانپزشکی

* فوتسال دانشجویان بین الملل (برادران)

دوشنبه

* والیبال کارکنان

* مركز بهداشت زاهدان

* معاونت بهداشتي

* بیمارستان خاتم (ص)

* معاونت دانشجویی

* فوتسال دانشجویان خوابگاه فجر (برادران)

سه شنبه

* منتخب

* معاونت غذا و دارو

* توانبخشی

* بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

* نظام پرستاري

* فوتسال دانشجویان بین الملل (برادران)

چهارشنبه

هيات علمي

* پشتیبانی (دفتر حقوقی و تدارکات)

* اطلاعات و فناوری

* شهيد فيروزي

* دانشکده پزشکی

* فوتسال دانشجویان خوابگاه فجر (برادران)

پنج شنبه

*منتخب

 

 

 

 

به اطلاع کلیه تیم ها میرساند درصورت عدم استفاده از زمان تعیین شده به مدت سه جسله ، وقت اختصاص داده شده به آن تیم به تیم دیگری واگذار خواهد شد