لیگ والیبال (جام رمضان)


برنامه مسابقات والیبال جام رمضان

برنامه بازیها

محل برگزاری

بازی تیم

ساعت بازی

تاریخ بازی

سالن 13 آبان

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) دانشکده پزشکی

20/30

 شنبه 95/4/12 

سالن 13 آبان

مرکز بهداشت زاهدان دانشکده  دندانپزشکی

21/10

شنبه 95/4/12

سالن 13 آبان

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی اورژانس 115

21/50

 شنبه 95/4/12 

سالن 13 آبان

مرکز بهداشت استان معاونت آموزشی

22/30

شنبه  95/4/12

سالن 13 آبان

معاونت توسعه هیئت علمی

22/40

شنبه  95/4/12  

سالن 13 آبان

امور مالی - دانشکده  دندانپزشکی

20/30

یکشنبه 95/4/13 

سالن 13 آبان

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) مرکز بهداشت زاهدان

21/10

یکشنبه 95/4/13 

سالن 13 آبان

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی - مرکز بهداشت استان

21/50

یکشنبه 95/4/13 

سالن 13 آبان

معاونت توسعه اورژانس 115

22/30

یکشنبه 95/4/13 

سالن 13 آبان

معاونت آموزشی هیئت علمی

22/40

یکشنبه 95/4/13 

سالن 13 آبان

دانشکده پزشکی - مرکز بهداشت زاهدان

20/30

دوشنبه 95/4/14 

سالن 13 آبان

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) امور مالی

21/10

دوشنبه 95/4/14 

سالن 13 آبان

اورژانس 115 - مرکز بهداشت استان

21/50

دوشنبه 95/4/14 

سالن 13 آبان

معاونت توسعه معاونت آموزشی

22/30

دوشنبه 95/4/14 

سالن 13 آبان

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- هیئت علمی

22/40

دوشنبه 95/4/14 

سالن 13 آبان

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) دانشکده  دندانپزشکی

20/30

سه شنبه 95/4/15 

سالن 13 آبان

دانشکده پزشکی - امور مالی

21/10

سه شنبه 95/4/15 

سالن 13 آبان

معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- معاونت آموزشی

21/50

سه شنبه 95/4/15 

سالن 13 آبان

معاونت توسعه مرکز بهداشت استان

22/30

سه شنبه 95/4/15

سالن 13 آبان

اورژانس 115 - هیئت علمی

22/40

سه شنبه 95/4/15 

سالن 13 آبان

مرکز بهداشت زاهدان - امورمالی

20/30

یکشنبه 95/4/20

سالن 13 آبان

دانشکده  دندانپزشکی - دانشکده پزشکی

21/10

یکشنبه 95/4/20

سالن 13 آبان

معاونت آموزشی اورژانس 115

21/50

یکشنبه 95/4/20

سالن 13 آبان

معاونت توسعه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

22/30

یکشنبه 95/4/20

سالن 13 آبان

مرکز بهداشت استان - هیئت علمی

22/40

یکشنبه 95/4/20

 

* بازیهای مرحله یک چهارم متعاقبا" اعلام میگردد .