همکاران مدیریت تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نادر شهرکی

مدیر تربیت بدنی

هما قهقائی

کارشناس تربیت بدنی

اكرم بشكوفه

کارشناس تربیت بدنی

علی صادقپور

كمك کارشناس تربیت بدنی

محمد محمدي

کارشناس تربیت بدنی

ناصر بولاقي

سرايدار سالن 13 آبان

غلامرضا پهلواني

سرايدار سالن 22 بهمن

فرخ گرگ خالقداد

خدمه سالن 13 آبان