جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر علیرضا انصاری مقدم معاون فرهنگی و امور دانشجویی 33295803 1300 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مهندس حسین معین مدير دانشجويي 33295798 1304 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
صدیقه سرگزی معاون مدیر دانشجویی 33295800 1301
دکتر محمد خمرنیا مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه 33295802 1303
غلامرضا عرب دبیر شورای انضباطی 33295804 1311
غلامرضا شهریاری رئیس امور عمومی 33294709 1495
نوید جلالی نژاد مسئول واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت 1310
عبدالوکیل غفران ثانی رئيس اداره امور خوابگاهها 33294704 1328
حسینعلی سارانی عامل مدیر امور مالی 33295815 1315 - 1317
فهیمه زارع رئیس اداره مشاوره 1308
مهدی رکانی رئیس اداره فوق برنامه 1307
نادر شهرکی مدیر تربیت بدنی 33295815 1306 - 1329
فاطمه شهرکی مسئول بایگانی 1305
گلنوش نظری مسئول دبیرخانه 1309
منور عظیمی رئیس اداره تغذیه 33294701 1276
نرگس میر سرگلزائی رئیس اداره رفاه و تعاون 1312
احمد وظیفه خواه متصدی خدمات 1305
علی اسماعیل زائی امین اموال 1305
محمد جلاکمالی کارپرداز 1309
امین صوفی کارپرداز 1309
حسین جهانتیغی مسئول مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی 1314
سمانه تیموری کارشناس شبکه 1276

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط