امور عمومی

امور عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف محل خدمت شماره تلفن داخلی شماره مستقیم
  غلامرضا شهریاری مدیر امور عمومی شرح وظایف امور عمومی 1295  
  گلنوش نظری مسئول دبیرخانه شرح وظایف دبیرخانه
1309  
  مریم زینلی ماشین نویس
 
  فرشته شهریاری ماشین نویس
 
  فاطمه شهرکی جزینکی مسئول بایگانی شرح وظایف
بایگانی

1305  
  رسول ارجونی بایگان  
  عاطفه راهداری بایگان  
  احمد وظیفه خواه مسئول خدمات شرح وظایف اداره خدمات 1305  
  محمد جلاکمالی کارپرداز شرح وظایف کارپردازی 1309  
  امین صوفی کارپرداز  
  علی اسماعیل زایی امین اموال شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی 1309  
  مهرالله بامدی انباردار شرح وظایف انبار 1323  
  محسن لکزایی انباردار  
  هوشنگ غلامپور شهری مسئول نقلیه شرح وظایف نقلیه-جنب مجتمع خوابگاهی ریحانه النبی
  33294705 - 054