بایگانی

معرفی بایگانی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف
فاطمه شهرکی     
مسئول بایگانی

1 - حفظ ونگهداری اوراق  - اسناد مدارک وپرونده ها

2 طبقه بندی  -  کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستور العملهای مربوط واحتیاجات معاونت

3 انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق

4 ارسال سابقه و پرونده مربوط به نامه هایی که از طرف کارگزینی و ادارات ذینفع سابقه خواسته می شود

5 جمع کردن پرونده های اداری قدیم وتشکیل پرونده های جدید

6 ترمیم و تعویض جلد پرونده ها

7 تحویل پرونده به ادارات رفاه و خوابگاهها

8 حذف نامه های کارمندان  - دانشجویان و اداری از طریق اتوماسیون

9 کد زدن و جایریزی نامه های دانشجویان

10 ثبت کلیه پرونده های دانشجویان در دفتر

11-تشکیل پرونده جهت دانشجویان ورودی جدیدغلامرسول ارجونی     
بایگان

1-تحویل نامه ها از اداره رفاه جایریزی شده داخل پرونده دانشجویی

2-فرم میزان بدهی برگه تسویه حساب از اداره آموزش و نوشتن پروندها و کد جدید به داخل دفتر و ثبت

3-تحویل پرونده به دانشجویان جهت ارائه به اداره خوابگاه ها و ...

4-تشکیل پرونده جهت دانشجویان ورودی جدید

5-تفکیک تمام پروندها بر اساس حروف الفبا شامل جاری انتقالی  و فارغ التحصیل


عاطفه راهداری      
بایگان

1-حذف نامه ها از طریق کارتابل و انتقال آنها به پوشه ی مربوطه

2-تحویل نامه ها از طریق دبیر خانه

3-تفکیک نامه های اداری، کارکنان و دانشجویان

4-ثبت نامه ها در دفتر ثبت بایگانی

5-جایریزی نامه ها در زونکن مربوطه

6-ثبت کد نامه های دانشجویان

7-جایریزی نامه های دانشجویان در پرونده مربوطه

8-جایریزی مرخصی ها در زونکن مربوطه

9-پاسخ به ارباب رجوع

10-تشکیل پرونده جهت دانشجویان ورودی جدید

11-ثبت کد پرونده های دانشجویان از سال 87 تا سال 92  در سیستم بایگانی

12-ثبت پرونده های دانشجویان در سیستم دیجیتال از سال 91 تا سال 93 و اسکن مدارک

13-جمع آوری مرخصیهای سال 96 و بایگانی آنها در زونکن مربوطهامور عمومی

محتوای مرتبط