مفدا

روابط عمومی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی زاهدان

 

 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات پست سازمانی شرح وظایف تلفن داخلی

مطهره مرادی

مدیر مفدا

  • تهیه اخبار در حوزه فرهنگی و امور دانشجویی
1061