امور مالی

معرفی امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
حمیدرضا محمودی
عامل امور مالی 1184 05433372064
غلامرضا گزمه حسابدار
غلامرضا بولاغی حسابدار
  اعظم شیرازی حسابدار