امور مالی

معرفی امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
حسینعلی سارانی
عامل امور مالی 1315
ابراهیم کاظمی 1317
غلامرضا گزمه 1317