معرفی همکاران مدیریت تربیت بدنی

معرفی همکاران مدیریت تربیت بدنی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

نادر شهرکی

مدیر تربیت بدنی

کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی


33295815 - 054

1306

 

هما قهقائی

کارشناس تربیت بدنی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش

 

1329

شرح وظایف

- برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

- شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

- اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها  یا دوره های مورد عمل

-همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

- همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

- شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

- مسئول ورزشی خواهران

- برنامه ریزی سالنهای ورزشی خواهران و سرکشی به آنها

- مسئول مجموعه ولایت در سه روز استفاده دانشجویان دخترروزهای فرد و روزهای زوج سالن ورزشی 13 آبان

- برگزاری مسابقات دانشجویان دختر تشکیل تیم های منتخب

- فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی

-تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

-تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

- همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

- انجام دادن گاهنامه ورزشی

- صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

ضمنا علاوه بر امور فوق انجام امور ذیل نیز به عهده ایشان میباشد:

-        برنامه ریزی و انجام برنامه عملیاتی مدیریت تربیت بدنی

-        انجام کارها و برنامه ریزی عملکرد های مدیریت تربیت بدنی

-        انجام امور مربوط به پایش

-        گزارشات مربوط به برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی دانشجویان بمناسبت های مختلف

-        اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

    -        انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

اكرم بشكوفه

کارشناس تربیت بدنی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی1329

شرح وظایف

-       برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

-       شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

-       اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-       -بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها  یا دوره های مورد عمل

-       -همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

-       همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

-       شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

-       مسئول ورزشی خواهران

-       برنامه ریزی سالنهای ورزشی خواهران و سرکشی به آنها

-       برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دخترو تشکیل تیم های منتخب

-       فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی

-       -تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

-       -تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

-       همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-       -برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

-       صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

-       پیگیری درخواست لوازم جهت استخر و سالنهای ورزشی و اتاق ورزشی خوابگاهها

-       مسئولیت استخر و کنترل کارتها ی استفاده کنندگان و سایر امور مربوط به مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد

-       سرکشی به سالنهای ورزشی

-       حق الزحمه مربیان ورزشی و کار دانشجویی

-       مربیگری تیم شنا

-       مربیگری تیم بسکتبال

-       بایگانی مدارک مربوط به استخر و سالنهای ورزشی

-       برآورد درآمدهای مربوط به استخر و سالنهای ورزشی

-       ثبت فیش های واریزی

-       اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

-       انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

علی صادقپور

كمك کارشناس تربیت بدنی


1306

شرح وظایف

- برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

- شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

- اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

- همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

- شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

- برنامه ریزی سالنهای ورزشی برادران و سرکشی به آنها

- برگزاری مسابقات و المپیاد برادران و تشکیل تیم های منتخب

- همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

- صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

ضمنا علاوه بر امور فوق انجام امور ذیل به عهده ایشان می باشد

1-     مسئول سالن ورزشی 22 بهمن

2-    بازدید از استخر دانشگاه و سالن ورزشی ولایت

3-    مسئول ورزشهای همگانی دانشجویان پسر

4-    برنامه ریزی جهت اعزام تیمهای دانشجویی به مسابقات

    5-    تایید وسایل ورزشی مورد نیاز سالنها

    6-    انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

محمد محمدي

کارشناس تربیت بدنی1306

شرح وظایف

·         برنامه ریزی و  آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

·         شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

·         اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

·         -بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها

·         -همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

·         همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

·         شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

·         مسئول ورزشی برادران

·         برنامه ریزی سالنهای ورزشی برادران و سرکشی به آنها

·         حضور در سالن 13 آبان سه روز در هفته

·         برگزاری مسابقات  برادران و تشکیل تیم های منتخب

·         فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی

·         -تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

·         -تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

·         همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

·         -برنامه ریزی سالن های 13 آبان و 22 بهمن

·         انجام امور اداری

·         صدور کارت استخر و سالنهای ورزشی

·         پیگیری نامه های درخواست لوازم جهت استخر و سالنهای ورزشی و اتاق ورزشی خوابگاهها

·         مسئولیت استخر و کنترل کارتها ی استفاده کنندگان و سایر امور مربوط به مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد

·         سرکشی به سالنهای ورزشی

·         مربیگری تیم فوتسال دانشجویان

·         مربیگری تیم دوومیدانی دانشجویان

·         اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

·         انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

ناصر بولاقي

سرايدار سالن 13 آبان

 

 

 

 

غلامرضا پهلواني

سرايدار سالن 22 بهمن

 

 

 

 

فرخ گرگ خالقداد

خدمه سالن 13 آبان