مدارک جهت صدور کارت استخر و بیمه ورزشی

مدارك لازم جهت صدور كارت استخر و بیمه ورزشی علوم پزشکی زاهدان

مدارک لازم جهت صدور و تمدید کارت استخر و سالن های ورزشی:

- اصل فیش واریزی به حساب 2178522625007 سیبا بانک ملی به نام درآمدهای آموزشی دانشگاه

- اصل حکم کارگزینی جهت کارکنان ، اصل کارت دانشجویی جهت دانشجویان

- اصل دفترچه بیمه کارمند، همسر و فرزندان تحت تکفل

- یک قطعه عکس

- اصل کارت ملی و شناسنامه کارمند، همسر و فرزندان

- مراجعه به مدیریت تربیت بدنی جهت صدور کارت سالن های ورزشی و استخر


 

تعرفه استفاده از مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد:

استفاده دانشجویان محترم به ازای هر جلسه مبلغ 10.000 ریال: مجموع 12 جلسه 120.000 ریال

استفاده کارکنان محترم، همسر و فرزندان تحت تكفل به ازای هر جلسه مبلغ 20.000 ریال: مجموع 12 جلسه 240.000 ریال

- استفاده پزشکان و اعضای محترم هیئت علمی، همسر و فرزندان تحت تكفل به ازای هر جلسه مبلغ 50.000 ریال: مجموع 12 جلسه 600.000 ریال

استفاده همراه به صورت میهمان به ازای هر جلسه 150.000 ریال

استفاده پزشکان آزاد و خارج از دانشگاه به ازای هر جلسه مبلغ 150.000 ریال

- استفاده افراد به صورت آزاد هر جلسه مبلغ 200.000 ریال

هزینه آموزش شنای عمومی مبلغ 1.000.000 ریال، آموزش شنای خصوصی مبلغ 2.000.000 ریال

استفاده از مجموعه سالن بدنسازی طبقه دوم استخر به ازای هر جلسه یک ساعته مبلغ 10.000 ریال

- تعرفه استفاده از سالن های ورزشی جهت کارمندان و هیئت علمی 50.000 ریال و جهت استفاده دانشجویان 20.000 ریال می باشد.

 

 

مدارک لازم جهت صدور کارت بیمه ورزشي:

- اصل فیش واریزی به شماره حساب  0102440244002 (سیبا بانک ملی) فدراسیون پزشکی ورزشی به ازای هر نفر مبلغ 150.000 ریال

- مراجعه به استخر جهت صدور کارت (همراه داشتن كارت بيمه ورزشي جهت استفاده از استخر و سالن های ورزشي اجباري مي باشد)

 

محتوای مرتبط