شرح وظايف اداره مشاوره

معرفی شرح وظایف اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شرح وظایف :

-      اعمال سیاستها وبرنامه های مصوب وزارتخانه در زمینه  وظایف مربوط

-      جلب همکاری متخصصین مورد نیاز اعم از روانپزشک- روانشناس-مدد کار بصورت پاره وقت  ونظارت برپذیرش مراجعین و ارائه خدمات مناسب به  آنها  توسط متخصصین  شاغل در واحد

-      تهیه گزارش ماهانه  وارائه به حوزه ستادی در وزارتخانه

-       مصاحبه مشاوره ایی، روانشناختی ،ارزیابی ،تشخیص ونوع مشکل مراجعین

-      هدایت ورهبری تهیه جزوات آموزشی به منظور ارتقاءبهداشت روانی دانشجویان  وپیگیری از اختلالات موجود

-      نظارت بر آموزش دانشجویان بصورت  گروهی در خوابگاههای دانشجویی ودانشکده ها در زمینه های بهداشت  روانی ومشاوره گروهی و برنامه ریزی در این خصوص

-      نظارت بر تهیه مقالات علمی به منظور ارتقاء بینش دانشجوبان در زمینه بهداشت  روان وپیشگیری از اختلالات عاطفی، تحصیلی، شخصیتی وشناختی....

-      هدایت ورهبری در اجرای طرحهای تحقیقاتی وپژوهشی در زمینه های مختلف بهداشت  روان ومسائل روانشناختی دانشجویان

-      بررسی علمی سالانه از دانشجویان جدید الورود در خصوص برآورد میزان سلامت  روانی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه