همکاران اداره مشاوره

معرفي همكاران واحد مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
فهيمه زارع مسئول اداره مشاوره
ادريس احمدي کارشناس اداره مشاوره