شرح وظايف مدیر فرهنگی

شرح وظایف مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

شرح وظایف

·         ایجاد روحیه همکاری بین پرسنل و همچنین هماهنگی کاری بین آنها

·         تقسیم وظایف و نظارت دقیق بر حسن انجام کارهای مربوط به پرسنل

·         ارتباط و هماهنگی مستمر با واحدهای مرتبط در معاونت فرهنگی و هنری

·         بررسی نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع، دانشجویان و مسئولین در زمینه های فرهنگی و هنری

·         برنامه ریزی و تهیه طرح های اجرایی جهت نمایشگاههای داخلی و خارجی

·         ارائه طرح های فرهنگی و هنری قابل اجرا در برنامه های سالانه

·         ارزشیابی کارهای هنری ارائه شده از دانشکده ها و تنظیم گزارش کار برای مسئولین ذیربط

·         ارائه گزارش مستمر از وضعیت گردش کار و وضعیت پرسنل به مسئولین ذیربط

·         بررسی و پیشنهاد خط مشی های جدید پیرامون ارائه کارهای هنری

·         ارزشیابی فعالیت پرسنل و واحدهای تابعه جهت بهبود کارها و شیوه های اجرایی

·         تهیه و تدوین سیاستهای کلی فعالیتهای اداره فرهنگی و هنری با هماهنگی مدیران مافوق

·         انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

شرایط احراز

·         دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز و آشنایی به یک زبان خارجی

·         گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه یا فوق دیپلم و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

شرایط احراز مطلوب

·         دانشنامه دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس حسب تخصص مورد نیاز و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

نیازهای آموزشی

گذراندن دوره های مدیریت پایه طبق نظام آموزشی کارکنان دولت، مدیریت امور فرهنگی و دوره های ICDL و یکی از زبان های خارجی در حد مطلوب