فوق برنامه ورزشی مجموعه ورزشی ولایت

 

برادران

ایام هفته

16-17:30

16:30-22

16:30-20:30

17:30-19:15

18-20

19:15-20:30

20:30-22

شنبه

والیبال کارکنان

حفاظت فیزیکی

بدنسازی

تنیس روی میز-شطرنج

تکواندو

تیراندازی

کاراته

والیبال دانشجویان

والیبال کارکنان

والیبال هیئت علمی

دوشنبه

والیبال کارکنان

حفاظت فیزیکی

بدنسازی

تنیس روی میز-شطرنج

تکواندو

تیراندازی

کاراته

والیبال دانشجویان

والیبال کارکنان

والیبال هیئت علمی

چهارشنبه

والیبال کارکنان

حفاظت فیزیکی

بدنسازی

تنیس روی میز-شطرنج

تکواندو

تیراندازی

کاراته

والیبال دانشجویان

والیبال کارکنان

والیبال هیئت علمی

 

 

خواهران

ایام هفته

17:30-19

19-20:30

یکشنبه

والیبال-تیراندازی-تنیس روی میز-بدنسازی -کونگ فو

فریزبی-داژبال-کاراته

سه شنبه

والیبال-تیراندازی-تنیس روی میز-بدنسازی -کونگ فو

فریزبی-داژبال-کاراته

پنجشنبه

والیبال-تیراندازی-تنیس روی میز-بدنسازی - کونگ فو

فریزبی-داژبال-کاراته

 

 

ضمنا داشتن کارت ورود به سالن و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد  در غیر این صورت از ورود به سالن خودداری می گردد.


محتوای مرتبط