فوق برنامه ورزشی مجموعه ورزشی ولایت

فوق برنامه ورزشی مجموعه ورزشی ولایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

برادران

ایام هفته

18 - 16:30

18-19:30

19:30-20:30

22-20:30

شنبه

والیبال حفاظت فیزیکی

والیبال کارکنان

والیبال هیئت علمی

والیبال دانشجویان

بدمینتون

دوشنبه

والیبال حفاظت فیزیکی

والیبال کارکنان

 والیبال هیئت علمی

والیبال دانشجویان

بدمینتون

چهارشنبه

والیبال حفاظت فیزیکی

والیبال کارکنان

والیبال هیئت علمی

والیبال دانشجویان

بدمینتون

 

 

خواهران

ایام هفته

19- 17:30

20:30 - 19

یکشنبه

 والیبال

بدمینتون دانشجویان

سه شنبه

والیبال

بدمینتون دانشجویان

پنج شنبه

والیبال

بدمینتون دانشجویان

ضمنا داشتن کارت ورود به سالن و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد  در غیر این صورت از ورود به سالن خودداری می گردد.