مدیر فرهنگی

مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان