معرفی مدیر تربیت بدنی

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

نام و نام خانوادگی: نادر شهرکی
سمت: مدیر تربیت بدنی دانشگاه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن داخلی: 1224
تلفن مستقیم:

شرح وظیفه

1.تدوین برنامه عملیاتی حوزه تربیت بدنی بصورت دوره ای بر اساس سیاست های ابلاغی و برنامه استراتژیک دانشگاه/دانشکده.

2.برنامه ریزی برای توسعه ورزش همگانی و همگانی کردن ورش در بین دانشجویان دانشگاه.

3.برنامه ریزی برای گسترش ورزش قهرمانی دانشجویان

4.ارائه امکانات ، تجهیزات و تسهیلات برای انجام ورزش و افزایش میزان فعالیت بدنی دانشجویان .

5.سازماندهی و تشکیل انجمن های ورزشی دانشجوی  در سطح دانشگاه/دانشکده.

6.برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی در بین دانشجویان.

7.اعزام تیم های ورزشی به المپیادهای فرهنگی ورزشی.

8.شناسایی و جذب استعدادهای ورزشی از بین دانشجویان ، به منظور شرکت در مسابقات استانی و کشوری

9.برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی علمی ورزشی برای دانشجویان .

10.تشکیل شورای سیاست گذاری ورزش دانشگاه و پیگیری مصوبات.

11.نظارت بر خدمات و تسهیلات ورزشی .

12.نظارت بر فعالیتهای سالن و اماکن ورزشی دانشگاه /دانشکده.

13.نظارت بر عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه / دانشکده.

14.هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری ورزش دانشگاه/دانشکده.

15.مشارکت درنیاز سنجی و پیگیری ایجاد و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی با تاکید بر رعایت استانداردهای ورزشی در سطح دانشگاه/دانشکده.

16.هماهنگی با سازمانها و موسسات ورزشی جهت استفاده از امکانات و تاسیسات ورزشی آنها.

17.هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده در خصوص واحدهای درسی دانشجویان.

18.هماهنگی با هیات ها و انجمن های ورزشی و تشکیل جلسات منظم و برنامه ریزی برای رشد و توسعه ورزش .

19.جلب حمایت بخش خصوصی و خیرین برای احداث فضاهای ورزشی برای دانشجویان دانشگاه /دانشکده .

20.جلب حمایت کنندگان مالی برای برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی دانشجویی

21.تهیه گزارش های دوره ای عملکرد حوزه تربیت بدنی براساس شاخصها و ارائه به مسئولین ذیربط.

22.مشارکت در انجام پژوهش های کاربری در حوزه ورزش .