اعضاي شوراي انضباطي

 

اعضاي شوراي انضباطي بدوي

رديف

مسئوليت

نام و نام خانوادگي

1

رئيس شورا

دکتر علیرضا انصاری مقدم

2

دبير شورا

غلامرضا عرب

4

نماینده نهاد يا نماينده مقام معظم رهبری

حجت الاسلام والمسلمين قادری

5

عضو هيئت علمي

غلامرضا بهاري

6

عضو دانشجويي

حجت کشته گر

7

عضو دانشجويي

طاهر مددی

اعضاي شوراي تجدید نظرانضباطي

رديف

مسئوليت

نام و نام خانوادگي

1

رئيس شورا

دکتر سید محمد هاشمی شهری

2

دبير شورا

دکتر علیرضا انصاری مقدم

3

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمين محمد زارع

4

عضو هيئت علمي

دکتر حمید رضا محمود زاده ثاقب

5

عضو هيئت علمي

دکتر هوشنگ رفیق دوست

6

عضو دانشجويي

دکتر حمید واعظی