نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره

 

ماده 18- تجدیدنظر در احکام اولیه ، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداری از تاریخ رؤیت حکم ) به عهده شورای انضباطی تجدید نظر است .

ماده 19- شورای انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو ، حداکثر ظرف یک ماه ، حکم تجدید نظر صادرکند . در صورتیکه صدور حکم تجدید نظر ، متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد که به نفع دانشجو تلقی می شوند ، مهلت مذکور می تواند با موافقت دانشجوی ذی نفع تا تکمیل پرونده به تعویق در آید .

تبصره - احکام تجدید نظر نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند . چنانچه ، پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر ، مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد ، لازم است پرونده متخلف باردیگر در شورای بدوی مطرح و پس از صدور حکم اولیه مجدداً به وی فرصت اعتراض داده شود .

ماده 20- در صورتیکه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آیین نامه ، به دلایل غیر موجه ، از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید و یا در مهلت مقرر ، نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید ، حکم اولیه ، عیناً قطعی محسوب می شود . ( مرجع تشخیص غیر موجه بودن شورای انضباطی است.)

تبصره - رییس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر ، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر ، با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند .

ماده 21- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که شورای انضباطی صادر می کند یا تکرار یا تعدد تخلف ( در مواردی که در ماده 2 از بخش 1 این شیوه نامه پیش بینی نشده ) ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شورای بدوی می تواند موجب صدور حکم تنبیهی جدید شود .

تبصره - اعمال مجدد تنبیهات موضوع بندهای 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد تعدد یا تکرار تخلف یا تشدید تنبیه به بندهای 13 تا 20 از این ماده ، به شرط رعایت حدود تنبیه برای تخلف ارتکابی ، تنها به پیشنهاد شورای انضباطی دانشگاه و تأیید یا تشخیص شورای مرکزی انضباطی صورت می گیرد.

ماده 22- شوراهای انضباطی بدوی یا تجدید نظر می توانند بدواً یا پس از صدور حکم تجدید نظر ، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آیین نامه ، نسبت به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند .

ماده 23- در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف پس از طی مراحل تجدید نظر و صدور حکم قطعی ، رییس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص، از شورای مرکزی انضباطی تخفیف درحکم صادره را درخواست نماید . ماده 24- اعتراض دانشجو به احکام قطعی صادره توسط شوراهای انضباطی دانشگاه ها ، در دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، پس از دریافت پرونده ذی ربط بررسی می گردد . در صورت تشخیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوی در صدور رأی دانشگاه ، با دستور دبیر شورای انضباطی مرکزی ، پرونده جهت اعلام نظر شورای انضباطی مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت . ضمناً دبیر می تواند دستور توقف اجرای حکم تنبیهی را تا اعلام نظر شورا صادر نماید .

تبصره 1- در احکام انضباطی بدوی ، احکام انضباطی قطعی تعلیقی و احکام انضباطی قطعی ، تنبیهات بند 1 تا 5 قابل اعتراض در شورای مرکزی نیستند .

تبصره 2- حداکثر زمان تسلیم اعتراض به دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، یک ماه از دریا فت حکم دا نشگاه است .

تبصره3- با تشخیص و تفویض اختیار شورای انضباطی مرکزی ، اعتراض به احکام شوراهای انضباطی      تجدید نظر ، مجموعه های آموزش عالی هر استان در شورای انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه های آن استان و یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی هم ارز امکان پذیر است ؛ مشروط بر آنکه حکم تجدید نظر در آن دانشگاه صادر نشده باشد . روش انجام آن هم ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور ، مطابق رویه سابق عمل می شود .

ماده 25- بنا به درخواست دانشجو یا دانش آموخته و تشخیص شورای تجدید نظر دانشگاه ، در پایان تحصیل ، شورای انضباطی دانشگاه می تواند نسبت به امحای آثار تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ماده 1 این شیوه نامه اقدام نماید . در مورد تنبیهات بند 11 به بعد ، در صورت درخواست دانشجو یا دانش آموخته ، شورای مرکزی انضباطی می تواند با نظر دانشگاه نسبت به امحای آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید .

تبصره 1- احکام منطبق بر تنبیهات بندهای 1 تا 3 و آثار آنها و نیز احکام تعلیقی ، در پایان تحصیل خود به خود امحا می شوند و امحای اثر آنها نیاز به موافقت شورای تجدیدنظر یا مرکزی ندارد .       

تبصره 2- طریقه امحای اصل اسناد و مدارک پرونده های تخلفات انضباطی و یا طرز تبدیل آنها به میکرو فیلم یا میکرو فیش و نظایر آن ، با سپری شدن 25 سال از عمر آنها ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد .

 تبصره 3- امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره 25/0 از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد ، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحاء می شود .

تبصره 4- امحای اثر تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد ، در پایان تحصیلات مقدور نیست .