برنامه سرویس دهی

برنامه سرویس دهی دانشجویان دختر

برنامه سرویس دهی دانشجویان دختر جهت کلاسهای فوق برنامه ورزشی (روزهای زوج)

ایام هفته

رشته ورزشی

ساعت حرکت از درب خوابگاهها به سالنهای ورزشی ولایت و13 آبان


ساعت حرکت از سالنهای ورزشی ولایت و 13 آبان به خوابگاهها

شنبه

بسکتبال

17/00


19/00

دوشنبه

بسکتبال

17/00


19/00

چهارشنبه

بسکتبال

17/00


19/00

 

برنامه سرویس دهی دانشجویان دختر جهت کلاسهای فوق برنامه ورزشی (روزهای فرد)

ایام هفته

رشته ورزشی

ساعت حرکت از درب خوابگاهها به سالنهای ورزشی ولایت و 13 آبان


ساعت حرکت از سالنهای ورزشی ولایت و 13 آبان به خوابگاهها

یکشنبه

ایروبیک ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، والیبال ، کونگ فو ، شطرنج

17/00

18/30

بدمینتون ، کاراته ، پیلاتس

18/30


20/30

سه شنبه

ایروبیک ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، والیبال ، کونگ فو، شطرنج

17/00

18/30

بدمینتون ، کاراته، پیلاتس

18/30


20/30

پنج شنبه

ایروبیک ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، والیبال ، کونگ فو، شطرنج

17/00

18/30

بدمینتون ، کاراته، پیلاتس

18/30


20/30

 

ضمنا دانشجویانی که قصد استفاده از استخر رادارند ، باسرویس های فوق می توانند به استخر مراجعه و برگشت رانیز در ساعات ذکر شده از سالن به خوابگاه مراجعه کنند.