جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر علیرضا انصاری مقدم معاون فرهنگی و امور دانشجویی 05433372088 1212 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر حسین معین مدير امور دانشجويي 054-33372091 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
صدیقه سرگزی معاون مدیر دانشجویی 05433372066 1576
دکتر محمد خمرنیا مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه 054-33372089 1428
غلامرضا عرب دبیر شورای انضباطی 05433372092 1445
غلامرضا شهریاری مسئول امور عمومی 05433372093 1408
مهدی خمر کارشناس فناوری اطلاعات 05433372151 1061
عبدالوکیل غفران ثانی رئيس اداره امور خوابگاهها 05433372076 1106
حمیدرضا محمودی عامل مدیر امور مالی 05433372064 1184
فهیمه زارع رئیس اداره مشاوره 05433372034 1394
مهدی رکانی رئیس اداره فوق برنامه 054-33372065 1330 - 1232
نادر شهرکی مدیر تربیت بدنی 054-33372086 1224 - 1225
عاطفه راهداري بایگان 1531
وحيده پدرزاده مسئول دبیرخانه 1419
منوره عظیمی رئیس اداره تغذیه 054-33372027 1075
نرگس میر سرگلزائی رئیس اداره رفاه و تعاون 05433372027 1413
احمد وظیفه خواه متصدی خدمات 1409
علی اسماعیل زائی امین اموال 1409
سید احسان سرحدی کارپرداز 1073
امین صوفی کارپرداز 1073
حسین جهانتیغی مسئول مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی 054-33372065 1330
سمانه تیموری کارشناس شبکه واحد فناوری اطلاعات 05433372151 1061 فناوری اطلاعات
هما قهقایی مسئول مفدا 1061
صفورا اکاتی اداره امور رفاهی 054-33372027 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
هما قهقایی کارشناس تربیت بدنی 054-33372085 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط