امور عمومی

امور عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف محل خدمت شماره تلفن داخلی شماره مستقیم
  غلامرضا شهریاری مدیر امور عمومی