مفدا

روابط عمومی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی زاهدان

 

 

تصویر نام و نام خانوادگی تحصیلات پست سازمانی شرح وظایف شماره تماس 

هما قهقایی
مدیر مفدا

  • تهیه و انتشار اخبار در حوزه فرهنگی و امور دانشجویی
09029300179