امور مالی

معرفی امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
  حمیدرضا محمودی
عامل امور مالی 1184 05433372064
  غلامرضا گزمه حسابدار  
  غلامرضا بولاغی حسابدار  
  اعظم شیرازی حسابدار