معرفی همکاران مدیریت تربیت بدنی

معرفی همکاران مدیریت تربیت بدنی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 

نادر شهرکی

مدیر تربیت بدنی

کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی


1224

 

هما قهقائی

کارشناس تربیت بدنی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزش

 

1225

شرح وظایف

- برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

- شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

- اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها  یا دوره های مورد عمل

-همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

- همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

- شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

- مسئول ورزشی خواهران

- برنامه ریزی سالنهای ورزشی خواهران و سرکشی به آنها

- مسئول مجموعه ولایت در سه روز استفاده دانشجویان دخترروزهای فرد و روزهای زوج سالن ورزشی 13 آبان

- برگزاری مسابقات دانشجویان دختر تشکیل تیم های منتخب

- فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی

-تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

-تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

- همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

- انجام دادن گاهنامه ورزشی

- صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

ضمنا علاوه بر امور فوق انجام امور ذیل نیز به عهده ایشان میباشد:

-        برنامه ریزی و انجام برنامه عملیاتی مدیریت تربیت بدنی

-        انجام کارها و برنامه ریزی عملکرد های مدیریت تربیت بدنی

-        انجام امور مربوط به پایش

-        گزارشات مربوط به برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی دانشجویان بمناسبت های مختلف

-        اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

    -        انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

اكرم بشكوفه

کارشناس تربیت بدنی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی1225

شرح وظایف

-       برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

-       شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

-       اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-       -بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها  یا دوره های مورد عمل

-       -همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

-       همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

-       شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

-       مسئول ورزشی خواهران

-       برنامه ریزی سالنهای ورزشی خواهران و سرکشی به آنها

-       برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دخترو تشکیل تیم های منتخب

-       فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم از طریق وسایل ارتباط جمعی

-       -تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

-       -تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

-       همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-       -برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

-       صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

-       پیگیری درخواست لوازم جهت استخر و سالنهای ورزشی و اتاق ورزشی خوابگاهها

-       مسئولیت استخر و کنترل کارتها ی استفاده کنندگان و سایر امور مربوط به مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد

-       سرکشی به سالنهای ورزشی

-       حق الزحمه مربیان ورزشی و کار دانشجویی

-       مربیگری تیم شنا

-       مربیگری تیم بسکتبال

-       بایگانی مدارک مربوط به استخر و سالنهای ورزشی

-       برآورد درآمدهای مربوط به استخر و سالنهای ورزشی

-       ثبت فیش های واریزی

-       اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

-       انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

علی صادقپور

كمك کارشناس تربیت بدنی


1224

شرح وظایف

- برنامه ریزی و دادن آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

- شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

- اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

-همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

- همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

- شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

- برنامه ریزی سالنهای ورزشی برادران و سرکشی به آنها

- برگزاری مسابقات و المپیاد برادران و تشکیل تیم های منتخب

- همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

-برنامه ریزی سالن ولایت – 13 آبان – 22 بهمن

- صدور کارت استفاده از استخر و سالنهای ورزشی

ضمنا علاوه بر امور فوق انجام امور ذیل به عهده ایشان می باشد

1-     مسئول سالن ورزشی 22 بهمن

2-    بازدید از استخر دانشگاه و سالن ورزشی ولایت

3-    مسئول ورزشهای همگانی دانشجویان پسر

4-    برنامه ریزی جهت اعزام تیمهای دانشجویی به مسابقات

    5-    تایید وسایل ورزشی مورد نیاز سالنها

    6-    انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

محمد محمدي

کارشناس تربیت بدنی1224

شرح وظایف

·         برنامه ریزی و  آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

·         شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنماییهای لازم

·         اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

·         -بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها

·         -همکاری و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی بر حسب ضرورت

·         همکاری با مسئولین ورزشگاهها در جلسات تمرین ورزشکاران

·         شرکت در کلاس های آموزشی که جهت بازآموزی مربیان برگزار می شود

·         مسئول ورزشی برادران

·         برنامه ریزی سالنهای ورزشی برادران و سرکشی به آنها

·         حضور در سالن 13 آبان سه روز در هفته

·         برگزاری مسابقات  برادران و تشکیل تیم های منتخب

·         فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی

·         -تعیین برنامه ها و ضوابط فنی ورزشی

·         -تشخیص نواقص و اشکالات ضوابط فنی و برنامه های مربوط جهت ارائه راه حل مناسب به شورای تربیت بدنی به منظور رفع آنها و تهیه طرح های لازم

·         همکاری در تهیه برنامه های ورزشی و تفریحی باشگاهها ، ورزشگاهها و سایر تاسیسات ورزشی و تفریحی

·         -برنامه ریزی سالن های 13 آبان و 22 بهمن

·         انجام امور اداری

·         صدور کارت استخر و سالنهای ورزشی

·         پیگیری نامه های درخواست لوازم جهت استخر و سالنهای ورزشی و اتاق ورزشی خوابگاهها

·         مسئولیت استخر و کنترل کارتها ی استفاده کنندگان و سایر امور مربوط به مجموعه ورزشهای آبی شهید ویزش فرد

·         سرکشی به سالنهای ورزشی

·         مربیگری تیم فوتسال دانشجویان

·         مربیگری تیم دوومیدانی دانشجویان

·         اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد و همراهی با آنها

·         انجام سایر وظایف مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

مجید اوکاتی
کارشناس تربیت بدنی

 

 

 1224

 

ناصر بولاقي

سرايدار سالن 13 آبان

     

 

غلامرضا پهلواني

سرايدار سالن 22 بهمن

 

 

 

 

فرخ گرگ خالقداد

خدمه سالن 13 آبان