معرفی همکاران شورای انضباطی

معرفی همکاران شورای انضباطی

تصویر نام و نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
غلامرضا عرب دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان
 • مطالعه و آشنایی کامل با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و سایر دستور العمل ها شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن
 • نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان
 • اطلاع رسانی مقررات انضباطی به دانشجویان و انجام اقدامات پیشگیرانه
 • تهیه گزارش پرونده ها جهت ارسال به شورای مرکزی
 • رسیدگی به گزارشات و شکوائیه ها مربوط به دانشجویان
 • دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و آماده سازی پرونده جهت طرح در شورای تجدید نظر دانشگاه
 • سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی
 • برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا و یا سازش
 • اداره جلسات شورای بدوی انضباطی و هماهنگی جهت برگزاری تشکیل جلسه شورای تجدید نظر
 • شرکت در جلسات شورای تجدید نظر و ارائه اطلاعات پرونده های انضباطی
 • نظارت بر اجرای احکام و تصمیمات شوراهای بدوی و تجدید نظر 
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • تهیه گزارش فعالیتها و عملکرد شورای انضباطی جهت ارسال به شورای مرکزی
 • شرکت در همایش ، کارگاهها و دوره های آموزشی
 • اسکن و ارسال پرونده های انضباطی دانشجویان ظرف مدت حداکثر یک ماه به شورای مرکزی انضباطی
 • ثبت اطلاعات دانشجویان در سامانه شمشاد
 • ارتباط موثر با شورای مرکزی انضباطی
 • برنامه ریزی عملیاتی شورای انضباطی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

وظایف محول شده:

1- انجام امور مربوط به کمیسیون بررسی ارتقای فعالیتهای فرهنگی ، تربیتی و اجتماعی (ماده یک) اعضاء هیئت علمی دانشگاه جهت طرح موضوع در جلسات این کمیته از قبیل: مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال مدارک و مستندات فعاليت هاي فرهنگي،تربيتي و اجتماعي اعضاء هیئت علمی و همچنین تكميل فرم ارزشيابي اخلاق حرفه اي اعضاي هيئت علمي توسط دانشجويان دانشكده و...

2-ثبت مستندات مربوط به کمیسیون ماده یک در سامانه فرابر و برنامه پایش عملیاتی

3- انجام امور مربوط به واحد محرمانه معاونت از قبیل ثبت و توزیع نامه ها،تایپ نامه های محرمانه و ارسال آنها

1445 33372092- 054
اعظم طالبی کارشناس شورای انضباطی دانشجویان
 • مطالعه و آشنایی کامل با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و سایر دستور العمل ها شورای انضباطی دانشجویان
 • نظارت بر حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی دانشجویان
 • رسیدگی به گزارشات و شکوائیه ها مربوط به دانشجویان
 • دریافت اعتراضات دانشجو به احکام صادره از شورای بدوی و ثبت آتن در دفاتر
 • سرکشی و بازدید دوره ای شبانه و روزانه از خوابگاه های دانشجویی جهت برخورد با موارد انضباطی
 • برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا و یا سازش
 • پاسخگویی به استعلام مراجع ذیصلاح
 • نوشتن خلاصه پرونده دانشجویان جهت جلسات بدوی و تجدید نظر
 • اسکن پرونده های انضباطی دانشجویان جهت ارسال به شورای مرکزی
 • ثبت اطلاعات دانشجویان در سامانه شمشاد
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
 • انجام امور مربوط به واحد محرمانه معاونت از قبیل ثبت و توزیع نامه ها،تایپ نامه های محرمانه و ارسال آنها
1445 33372092- 054