قوانین و مقررات شورای صنفی، تغذیه و خوابگاه‌ها

قوانین و مقررات شورای صنفی، تغذیه و خوابگاه‌ها

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات حوزه تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی در ذیل قابل دسترس است.

 

- آیین نامه شورای صنفی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

- الگوی تغذیه سالم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

- آیین نامه کار دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

- آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه‌های مجردی دانشگاه‌های علوم پزشکی

- آیین نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی

- آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری

- دستورالعمل کنترل سلامت غذا و تعادل ترکیب غذایی

- دستورالعمل ایمن سازی اماکن دانشجویی و آموزشی

- عدم دریافت ودیعه ورودی از دانشجویان خوابگاهی