قوانین و مقررات مشاوره و سلامت روان

قوانین و مقررات مشاوره و سلامت روان

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات حوزه مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی در ذیل قابل دسترس است.